Shi Mei Lin, Ma Yue Liang & Wu Ying Hua

Wu Yan Tang

Tai Chi Wellington

Tai Chi Johnsonville


wu tai chi

shi mei lin performs Shao lin sword
Shi Mei Lin performs Wu style Tai Chi